DMCA

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về Thông báo và Gỡ bỏ của 17 U.S.C. § 512 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Trang web này đủ điều kiện là “Nhà cung cấp dịch vụ” theo DMCA. Theo đó, nó được hưởng một số biện pháp bảo vệ khỏi các khiếu nại về vi phạm bản quyền, thường được gọi là các điều khoản "bến cảng an toàn". Do đó, chúng tôi xác nhận Thông báo và Chính sách gỡ xuống sau đây liên quan đến các khiếu nại vi phạm bản quyền của người dùng của chúng tôi.

Thông báo về vi phạm đã khiếu nại:

Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

(a) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác;

(b) mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;

(c) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

(d) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

(f) một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.

Quy trình gỡ xuống

Chúng tôi bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào để xóa bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động nào trên trang web của chúng tôi và tài liệu bị cho là vi phạm hoặc dựa trên các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà hoạt động vi phạm là rõ ràng. Chính sách của chúng tôi là chấm dứt tài khoản của những người vi phạm bản quyền nhiều lần, khi thích hợp và chúng tôi sẽ hành động khẩn cấp để xóa quyền truy cập vào tất cả tài liệu vi phạm bản quyền của người khác, theo thủ tục quy định tại 17 U.S.C. §512 của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”).

Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc thêm vào chính sách này và tất cả người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại các điều khoản và điều kiện này để cập nhật mọi thay đổi như vậy.