18 U.S.C 2257

hdsexxxx.xyz không phải là nhà sản xuất (chính hoặc phụ) của bất kỳ hoặc tất cả nội dung được tìm thấy trên trang web. Đối với các hồ sơ theo 18 USC 2257 đối với nội dung được tìm thấy trên trang web này, vui lòng chuyển yêu cầu của bạn đến trang web sản xuất nội dung đó.

hdsexxxx.xyz là một trang web chia sẻ cam sex trực tiếp cho phép xem tổng hợp nhiều loại nội dung khác nhau.

hdsexxxx.xyz tuân thủ các quy trình sau để đảm bảo tuân thủ:

Chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng phải trên 18 tuổi mới được tải video lên.

Người dùng phải xác nhận rằng họ trên 18 tuổi trở lên và khẳng định rằng họ lưu giữ hồ sơ về các video trong nội dung và họ trên 18 tuổi.